VAN DER VELDEN KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

Verpleegkundig specialist GGZ Jeske van der Velden (BIG-nummer 59911804230) is ruim 10 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en de afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen. Zij is zelfstandig bevoegd tot het vaststellen van een diagnose, het opstellen van een behandelplan en bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie.

Aanbod onderzoek en diagnostiek:

 • Ontwikkelingsanamnese bij vermoedens van een ontwikkelingsstoornis als ADHD of autismespectrumstoornis
 • Klachtenanamnese bij kind of jeugdige, eventueel spelobservatie
 • Hetero-anamnese bij ouders
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Lichamelijk onderzoek en indien nodig laboratoriumonderzoek
 • Dossieronderzoek (op basis van verslaglegging hulpverleningsgeschiedenis)
 • Overleg met externe deskundigen en/of school

Aanbod behandeling:

Behandeling wordt individueel, ouder-kind of gezinsgericht aangeboden.  Er wordt gebruik gemaakt van de volgende behandelmethodieken:

 • Psycho-educatie in gesprek en/of via e-learning om kennis van de individuele problematiek en kwaliteiten te vergroten en inzicht te krijgen in de uitingsvormen in dagelijkse situaties.
 • BrainBlocks wordt gebruikt bij psycho-educatie en gesprekstherapie als er sprake is van een autismespectrumstoornis.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt ingezet om meer inzicht te krijgen in gedachten, gevoelens en het gedrag, met als doel het doorbreken van belemmerende denkprocessen. Er wordt gewerkt met modules als ‘Bedwing je dwang’ en Competetive Memory Training (COMET) Zelfbeeldtraining.
 • EMDR behandeling is een traumabehandeling voor jeugdigen die nare ervaringen hebben opgedaan die belemmerend werken in hun ontwikkeling en welbevinden.
 • Ouderbegeleiding richt zich op het versterken van het ouderschap en de omgang met problematisch gedrag van de jeugdige.
 • Farmacotherapie zie Medicatiepoli.
 • Consultatie kan waar nodig of gewenst geboden worden aan andere, bij de jeugdige betrokken partijen.
 • Routine Outcome Monitoring betekent dat digitale vragenlijsten deel kunnen uitmaken van (monitoring van) de behandeling.

Voorafgaand aan een behandeling vindt een intake plaats die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een gesprek met ouders/verzorgers
 • Een gesprek met de jeugdige met eventueel een spelobservatie
 • Indien geïndiceerd lichamelijk onderzoek en/of laboratoriumonderzoek
 • Een multidisciplinair overleg indien geïndiceerd
 • Een adviesgesprek

Wanneer de intakefase is afgerond is duidelijk geworden of er sprake is van psychiatrische problematiek bij uw kind. Wanneer er een behandelvoorstel wordt gedaan waar u mee akkoord gaat, wordt er een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt tenminste halfjaarlijks samen met u en de jeugdige geëvalueerd.

Wat wachttijden betreft houdt de praktijk zich aan de landelijk geldende Treeknormen.